top of page

Podmínky zapůjčení vozidla

Platné od 18.10.2020

Půjčovna dodávek Pardubice
www.dodávkuj.cz

Úvodní ustanovení

Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři Pronajímatele. Konkrétní povinnosti a práva vyplývající ze Smlouvy upravují tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“), kterou jsou nedílnou součástí smlouvy. Individuálně sjednaná ustanovení Smlouvy mají přednost před VOP.
Pronajímatel se zavazuje přenechat Nájemci předmět nájmu k dočasnému užívání a na dobu předem ve Smlouvě domluvenou a Nájemce se ve stanoveném termínu zavazuje zaplatit Pronajímateli za tuto službu oboustranně sjednané a odsouhlasené nájemné.
Předmětem nájmu je dopravní prostředek, specifikovaný v předávacím protokolu, popřípadě ve Smlouvě, a to včetně příslušenství a náplní (dále jako „Dopravní prostředek“). Dopravní prostředek předá Pronajímatel Nájemci v rámci pracovní doby a v prostorách provozovny Pronajímatele, pokud nebude v objednávce uvedeno jinak. O převzetí Dopravního prostředku bude vždy sepsán předávací protokol a pořízena jeho fotodokumentace. Předávací protokol je nedílnou součástí Smlouvy.
Při nehodě nemá Nájemce nárok na výměnu vozidla nebo jinou kompenzaci.
V případě, že bude Pronajímatel kontaktován policií nebo jiným státním orgánem ve věci spáchání přestupku nebo jiného protiprávního jednání Nájemcem, souhlasí Nájemce s tím, že Pronajímatel poskytne státním orgánům součinnost ve smyslu poskytnutí údajů o Nájemci. Nájemce souhlasí, že pro tento účel uchovává Pronajímatel smluvní dokumentaci po dobu max. 2 let.

Podmínky k uzavření smlouvy

Nájemcem může být fyzická nebo právnická osoba.

Fyzická osoba musí:

 • být občan starší 21 let;

 • prokázat se platným řidičským oprávněním starším 2 let;

 • prokázat se zároveň dalším dokladem totožnosti (OP, pas, rodný list atd.);

 • mít bydliště nebo sídlo v ČR;

 • složit jistotu ve výši 5000,- Kč.

Právnická osoba musí:

 • předložit výpis z OR ne starší než 3 měsíce;

 • předložit plnou moc od jednatele společnosti k převzetí vozidla;

 • určit osobu oprávněnou k řízení vozidla a předložit její osobní doklady, vč. platného řidičského oprávnění;

 • složit jistotu ve výši 5000,- Kč.

Povinnosti Pronajímatele

Pronajímatel se zavazuje:

 1. Předat Nájemci Dopravní prostředek v technicky způsobilém stavu a ve stavu způsobilém k užívání určenému ve Smlouvě, a to společně s dokladem prokazujícím platně sjednanou pojistku povinného a havarijního pojištění vozidla a dokladem o registraci vozidla.

 2. Zajistit u Dopravního prostředku provedení servisních prohlídek v servisním intervalu.

 3. Poskytnout telefonicky Nájemci v případě nutnosti provedení opravy nebo servisní prohlídky informace a závazné doporučení k zajištění opravy ve smluvním servisu pojišťovny Pronajímatele.

 4. Za součinnosti Nájemce zajistit administrativní provedení likvidace nájemcem řádně nahlášených pojistných událostí.

 5. Při navrácení Dopravního prostředku v odpovídajícím stavu (viz článek Povinnosti nájemce VOP) neprodleně Nájemci vrátit složenou jistotu, případně poníženou o výši nájemného či škod způsobených na Dopravním prostředku.    

Povinnosti nájemce

 1. Nájemce smí používat Dopravní prostředek výhradně k účelům, k nimž byl dopravní prostředek výrobcem určen. Nájemce je povinen zamezit přístup k autoklíči či startovací kartě Dopravního prostředku třetím osobám. Nájemce nesmí přenechat Dopravní prostředek do podnájmu třetí osobě, zatížit dopravní prostředek zástavním právem, užívat dopravní prostředek k provozování činností majících povahu taxislužby, k účasti na závodech, soutěžích. Bez písemného souhlasu Pronajímatele nesmí Nájemce Dopravní prostředek použít k tlačení či vlečení přívěsů nebo jiných aut a předmětů.

 2. Nájemce nesmí bez písemného souhlasu Pronajímatele přenechat řízení dopravního prostředku jiné osobě, nestanoví-li Smlouva jinou osobu při jejím uzavření.

 3. Nájemce dodržuje instrukce výrobce vozidla o řádném provozu Dopravního prostředku. Dále je Nájemce povinen dodržovat pravidla silničního provozu, vč. platných limitů rychlosti. V případě jejich nedodržení Nájemcem, se Nájemce zavazuje k úhradě všech sankcí tímto nedodržením vzniklých. Nájemce je povinen užívat vozidlo tak, aby nevznikla škoda. Nájemce bez zbytečného odkladu oznámí Pronajímateli potřebu oprav Dopravního prostředku, jež během využívání Dopravního prostředku zpozoruje. Nájemce musí udržovat Dopravní prostředek v čistém stavu a respektovat zákaz užívání tabákových výrobků v Dopravním prostředku.

 4. Nájemce smí tankovat PHM pouze u autorizovaných čerpacích stanic a pokladní doklady o nákupu PHM uchovává po dobu trvání Smlouvy a následujících 30 dnů.

 5. Nájemce není bez písemného souhlasu Pronajímatele oprávněn na Dopravním prostředku provádět jakékoli změny či technické zásahy. V případě porušení tohoto ustanovení je Nájemce povinen uhradit náklady na uvedení Dopravního prostředku do původního stavu navýšené o pokutu ve výši 15.000,- Kč.

 6. Nájemce je na výzvu Pronajímatele povinen bez zbytečného odkladu přistavit Dopravní prostředek do provozovny Pronajímatele, popřípadě do Pronajímatelem určeného servisního střediska. V případě nesplnění této povinnosti je Pronajímatel oprávněn s okamžitou platností odstoupit od Smlouvy.

 7. Nájemce je povinen neprodleně Pronajímateli, popřípadě Policii ČR (nebo orgánu konajícímu vyšetřování mimo území ČR v případě zahraniční cesty), oznámit každou škodu, která na dopravním prostředku vznikla, a vznik této škody srozumitelnou formou zadokumentovat, zpravidla protokolem o nahlášení nebo protokolem o vzniku dopravní nehody na společném evropském formuláři. V případě prodlení se splněním této povinnosti nese Nájemce plnou odpovědnost za škodu tím způsobenou. Dále se Nájemce zavazuje poskytnout Pronajímateli součinnost při likvidaci pojistných událostí vzniklých v době používání Dopravního prostředku Nájemcem.

 8.  Pro případ vzniku škody Pronajímateli (odcizení dopravního prostředku, totální škoda, částečné poškození apod.) zaviněné Nájemcem je Dopravní prostředek Pronajímatelem havarijně pojištěn s 5% spoluúčastí pojistníka (min. 5000,- Kč). Nájemce je povinen uhradit způsobenou škodu ve výši určené pojišťovnou Pronajímatele jako spoluúčast pojistníka. V případě, že jednání Nájemce se stane důvodem k odmítnutí nebo krácení pojistného plnění ze strany pojišťovny Pronajímatele, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli způsobenou škodu v plném rozsahu. V případě poškození Dopravního prostředku je Nájemce povinen Pronajímateli uhradit nájemné za celou dobu trvání opravy vzniklého poškození, vyjma případů, kdy takové poškození vznikne v důsledku prokazatelně Nájemcem nezaviněné dopravní nehody, kdy náhradu škody uplatní Pronajímatel do odpovědnostní pojistky viníka dopravní nehody.

 9. Při ukončení nájmu je Nájemce povinen Pronajímateli vrátit Dopravní prostředek včas a v původním stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebením. Současně je Nájemce povinen Pronajímateli vrátit veškeré příslušenství včetně stavu PHM, se kterými byl Dopravní prostředek Nájemci na počátku Smlouvy předán.

 10. V případě, že bude Dopravní prostředek Pronajímateli vrácen znečištěný, Nájemce se zavazuje uhradit náklady na jeho vyčištění dle domluvy. Dále Nájemce odpovídá za případné poškození laku zjištěné po umytí Dopravního prostředku. O takovém poškození bude Nájemce Pronajímatelem informován neprodleně po učiněném zjištění rozsahu poškození laku.

 11. Nájemce není bez předchozího písemného svolení Pronajímatele oprávněn použít Dopravní prostředek k výjezdu mimo území ČR nebo jej tam dopravit jiným způsobem.

 12. V případě odcizení nebo zničení Dopravního prostředku je Nájemce povinen neprodleně Pronajímateli vrátit klíče a doklady od Dopravního prostředku. V případě porušení kterékoli povinnosti zde uvedené nese Nájemce odpovědnost za škodu tím způsobenou a zavazuje se zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny Dopravního prostředku za každý den prodlení.

Platební podmínky

 1. Za užívání Dopravního prostředku se Nájemce zavazuje zaplatit Pronajímateli nájemné, a to za každý započatý den od okamžiku převzetí Dopravního prostředku. Výše nájemného se řídí platným ceníkem Pronajímatele, se kterým se Nájemce před uzavřením Smlouvy v plném rozsahu seznámil a souhlasí s ním.

 2. V ceně nájemného jsou zahrnuty náklady, které dle Smlouvy hradí Pronajímatel. Ostatní náklady spojené s provozem Dopravního prostředku, zejména pohonné hmoty, mytí a čištění vozidla, nadlimitní amortizace, hradí Nájemce, pokud se strany nedohodnou jinak.

 3. Před zapůjčením Dopravního prostředku je Nájemce povinen složit Pronajímateli jistotu ve výši 5000,- Kč. Tuto jistotu uhradí Nájemce v hotovosti či platební kartou na provozovně Pronajímatele nebo bankovním převodem tak, aby platba byla připsána na bankovní účet Pronajímatele před zapůjčením Dopravního prostředku. Výběr způsobu úhrady je oprávněn určit Pronajímatel.

 4. Při vrácení Dopravního prostředku bude Pronajímatelem vypočtena skutečná výše nájemného na základě počtu dnů mezi převzetím a navrácením Dopravního prostředku Pronajímateli, případně navýšená o pokuty za porušení Smlouvy Nájemcem. Pokud je vypočtená výše nájemného nižší než výše jistiny, vrátí Pronajímatel Nájemci vzniklý rozdíl. Pokud je vypočtená výše nájemného vyšší než výše jistiny, doplatí Nájemce Pronajímateli rozdíl v hotovosti či platební kartou.

 5. Nájemce souhlasí s tím, že může být nájemné Pronajímatelem navýšeno o pokuty dle ceníku, zejména pokud Nájemce Dopravní prostředek předá bez dotankování PHM do původní výše, znečištěný, poškozený, po smluveném termínu vrácení atp.

 6. Pro případ že bude Nájemce v prodlení s placením svých závazků vůči Pronajímateli (např. úhrada škody na Dopravním prostředku způsobená Nájemcem), se Nájemce zavazuje bezodkladně zaplatit Pronajímateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč a dále 1% denně z dlužné částky. Pro případ zasílání upomínek k dlužným platbám se Nájemce zavazuje bezodkladně uhradit Pronajímateli poplatek ve výši 100,-Kč za každou odeslanou upomínku. Zároveň se Nájemce zavazuje bezodkladně uhradit Pronajímateli náklady související s realizací úkonů nezbytných k zajištění vymáhání pohledávek.

 7. V případě, že na majetek Nájemce bude prohlášen konkurs nebo Nájemce vstoupí do likvidace, stávají se tímto okamžikem všechny jeho závazky vůči Pronajímateli splatnými. Výše uvedené skutečnosti opravňují Pronajímatele k odstoupení od Smlouvy poté, co se o nich dozví. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení Nájemci, nejpozději však třetím dnem od odeslání odstoupení na poslední známou adresu Nájemce. Odstoupení od Smlouvy lze učinit i zasláním textové zprávy na mobilní telefon Nájemce.

Ukončení nájmu

 1. Smlouva se vždy uzavírá na dobu určitou. Nájemní vztah zaniká uplynutím sjednané nájemní doby uvedené ve Smlouvě.

 2. Pronajímatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, zjistí-li, že Nájemce užívá Dopravní prostředek v rozporu se Smlouvou či těmito obchodními podmínkami anebo s jeho určením. Pronajímatel je dále oprávněn Smlouvu vypovědět, pokud se Nájemce dostane do prodlení s plněním jakéhokoli svého závazku vůči Pronajímateli. Výpověď je účinná dnem doručení výpovědi Nájemci, nejpozději však třetím dnem od odeslání výpovědi na poslední Pronajímateli známou adresu. Odstoupení od Smlouvy lze učinit i zasláním textové zprávy na mobilní telefon Nájemce.

 3. Nájemce je oprávněn Smlouvu vypovědět před uplynutím sjednané doby nájmu s výpovědní lhůtou 1 den od doručení Pronajímateli a vrátit Dopravní prostředek i před uplynutím doby nájmu. Je však povinen zaplatit Pronajímateli odstupné ve výši 50% nájemného za dobu od ukončení Smlouvy do dne, kdy měl nájem skončit dle dohodnuté doby ve Smlouvě, pokud se strany oboustranně nedohodnou jinak.

 4. Ke dni skončení nájmu je Nájemce povinen vrátit Dopravní prostředek Pronajímateli v místě, kde jej převzal, pokud se strany nedohodnou jinak. Datum a čas předání budou vždy specifikovány ve Smlouvě, případně můžou být s prokazatelným souhlasem Pronajímatele v průběhu nájmu pozměněny.

 5. Pronajímatel při vrácení Dopravního prostředku provede prohlídku stavu Dopravního prostředku, případně kontrolní jízdu, načež Nájemci potvrdí vrácení Dopravního prostředku zápisem do předávacího protokolu, který je nedílnou součástí Smlouvy. V případě, že Nájemce svým podpisem předání Dopravního prostředku nepotvrdí, je Pronajímatel oprávněn učinit do předávacího protokolu zápis skutečného stavu Dopravního prostředku s podpisem svědka.

 6. V případě, že Nájemce nepředá Pronajímateli Dopravní prostředek po skončení nájmu řádně a včas, je Pronajímatel oprávněn pronajatý Dopravní prostředek Nájemci odebrat a oznámit orgánům činným v trestním řízení protiprávní jednání Nájemce, přičemž veškeré náklady s tím spojené, jakož i odpovědnost za škodu na Dopravním prostředku případně vzniklou, nese v plném rozsahu Nájemce. Nad rámec toho, se Nájemce zavazuje uhradit Pronajímateli smluvní pokutu za každý započatý den prodlení s předáním Dopravního prostředku Pronajímateli ve výši 1% z tržní ceny Dopravního prostředku.

Závěrečné ustanovení

 1. Pro účely této Smlouvy, pokud se neprokáže něco jiného, se dnem doručení dle této Smlouvy rozumí třetí den ode dne odeslání.

 2. Pokud Smlouva či tyto obchodní podmínky užívají pojmu neprodleně, rozumí se tím nejpozději do tří dnů.

 3. K projednání případných sporů z právních vztahů souvisejících s touto Smlouvou je příslušný obecní soud pronajímatele v České republice a tyto spory se řídí výhradně českým právem.

Podmínky zapůjčení: FAQ
bottom of page